Všeobecné smluvní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Český antikvariát s.r.o, se sídlem Čermákova 1290/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 03910059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 239824, (dále také „Provozovatel“) poskytuje za níže uvedených všeobecných smluvních podmínek uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace prostřednictvím této internetové stránky, jež je provozována na internetové adrese www.czetko.info (dále také jen „Webová stránka“).

Každý uživatel je povinen se seznámit s těmito smluvními podmínkami před zahájením jakéhokoliv využívání služeb, které tato webová stránka nabízí nebo jejich nákupu prostřednictvím této webové stránky. Toto se týká i nákupu zboží, ať přímo od společnosti Český antikvariát s.r.o. nebo od uživatelů, jež jsou řádně zaregistrování na této webové stránce a využívají jejích služeb k prodeji vlastního zboží nebo služeb.

Uživatel souhlasí s těmito smluvními podmínkami a zavazuje se jimi řídit, jakmile začne nakupovat zboží a služby prostřednictvím této webové stránky nebo využívat služby, jež tato webová stránka nabízí. Pokud uživatel s těmito smluvními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se využívání jakýchkoliv služeb a nákupu zboží poskytovaných prostřednictvím této webové stránky.

Provozovatel je oprávněn odstranit obsah nebo provést nezbytné změny v obsahu, který je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, porušuje platné právní předpisy, etické normy a dobré mravy, případně vyžadují-li to změny v provozu webové stránky. Provozovatel může také odstranit obsah, který poškozuje jeho dobré jméno nebo jeho zájmy či ochranu práv třetích osob. Odstranění obsahu může být provozovatelem provedeno bez předchozího upozornění nebo výzvy k nápravě a bez náhrady.

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

Provozovatel je společnost Český antikvariát s.r.o, se sídlem Čermákova 1290/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 03910059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 239824.

Uživatel je každá osoba, která v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami využívá nebo využívala některé ze služeb, které provozovatel nabízí na této webové stránce, případně zakoupila zboží či službu prostřednictvím této webové stránky.

Třetí osobou se rozumí jakýkoli subjekt odlišný od Provozovatele nebo Uživatele.

Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, jež poskytuje uživatelům prostřednictvím této webové stránky.

Využíváním služeb se rozumí veškeré činnosti, které uživatel může provádět na této webové stránce včetně zakoupení nebo nabízení zboží a služeb.

Obsah představuje souhrn informací, které uživatel zveřejnil na webové stránce provozovatele. Jedná se především o text a fotografie. Obsah bývá zpravidla ve formě např. článku, blogu, komentáře, příspěvku v diskuzním fóru, inzerce, aukce atd. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet není vyčerpávající.

Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje informace o osobě uživatele, údaje pro přihlášení ke službám a správě vlastního obsahu.

Registrace je činnost, při které uživatel vědomě vyjadřuje souhlas s určitými podmínkami a žádá přístup k některé z nabízených služeb nebo zakoupení zboží či služby.

UŽIVATELSKÝ ÚČET A ZÁSADY CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a to zejména s ohledem na svůj věk a je starší 16 let, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a využívání služeb provozovatele prostřednictvím této stránky.

Právnická osoba smí provést registraci nebo využívání služeb dostupných na této webové stránce pouze v případě, že na její majetek nebyl prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat. Osoba, která jedná za právnickou osobu je povinna na vyžádání provozovatele neprodleně a jasně doložit na základě jakého pověření jedná.

Pro využívání některých služeb provozovatele je nezbytné provedení registrace jejímž výsledkem je zřízení uživatelského účtu uživateli na této webové stránce. V případě, že některé služby dostupné na této webové stránce pro své využívání (i jen omezené) nevyžadují provedení registrace, řídí se využívání těchto služeb těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se k jejich dodržování zahájením využívání služeb, které provozovatel poskytuje prostřednictvím této webové stránky. Pokud uživatel s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se využívání jakýchkoliv služeb dostupných prostřednictvím této webové stránky.

Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s využíváním služeb webové stránky, respektive provozovatele a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele, pravidly upravující používání některé služby provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Všeobecnými smluvními podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet včetně etických norem a dobrých mravů.

Pokud uživatel porušil tyto všeobecné smluvní podmínky, je provozovatel oprávněn uživateli zablokovat nebo smazat jeho uživatelský účet včetně obsahu, který je k němu vázán, případně znemožnit přístup na tyto webové stránky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o tom, zda obsah uveřejněný na této webové stránce nebo chování uživatele porušuje tyto všeobecné smluvní podmínky či nikoliv. Toto rozhodnutí není povinen žádným způsobem zdůvodňovat ani vysvětlovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživateli přístup k jeho účtu na webové stránce a zároveň vymazat veškerý obsah, který je k němu vázán, pokud se po dobu jednoho roku na webovou stránku nepřihlásil.

Uživatel se zavazuje, že pro přístup ke službám provozovatele nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem provozovatelem.

Uživatel zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službám provozovatele, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě. V případě, že uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, je povinen to okamžitě sdělit provozovateli.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky provozovatele.

Jestliže uživatel připojí k obsahu fotografie nebo jiný grafický materiál, jehož je autorem, uděluje poskytovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití těchto fotografií a grafického materiálu a to na dobu neurčitou okamžikem vložení obsahu na webovou stránku provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání svého loga nebo loga webové stránky či loga jiných webových stránek a serverů propojených s touto webovou stránkou do fotografií připojených uživatelem k jeho obsahu a zobrazovaných na webové stránce provozovatele.

Uživatel odpovídá za to, že obsahem nebo fotografiemi či jinými soubory a materiály, které uživatel zveřejnil na webové stránce provozovatele, nebudou porušena nebo jiným způsobem dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele neodpovídá.

Uživatel nesmí ke svému obsahu připojovat fotografie a materiál z obsahu jiných uživatelů bez jejich souhlasu.

Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu za vzniklé škody v důsledku porušení práv třetích osob. Dále je uživatel povinen na vyžádání provozovatele neprodleně a jasně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým fotografiím, materiálům a obsahu, jež zveřejnil na webové stránce provozovatele.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci služeb, které provozovatel nabízí prostřednictvím této webové stránky mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat obsahu služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb a jiných informací.

  1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  2. Reklama představuje obsah třetích osob, a provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem nabízeného zboží nebo služeb.

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli na jeho emailové adresy uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách služeb a o dalších produktech provozovatele.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Není-li v reklamačním řádu nebo smluvních podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím této webové stránky uvedeno jinak, služby poskytované provozovatelem jsou uživatelům poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb, obsahu provozovatele a obsahu třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb.

V případech, kdy provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi uživateli, za obsah, formu, kvalitu a původ nabídky zboží nebo služeb, odpovídají uživatelé jež danou nabídku zveřejnili na webové stránce provozovatele. Za zboží a služby uvedené v nabídce je odpovědný uživatel, který danou nabídku podal ke zveřejnění a který je povinen dodržovat tyto Všeobecné smluvní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro vyloučení pochybnosti provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží nebo služby. Vztah mezi uživateli se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb webové stránky. Rovněž neodpovídá ani za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb webové stránky nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů, jež využívají služeb webové stránky, ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služby uživateli či třetími osobami.

Provozovatel je odpovědný pouze za zboží a služby, které nabízí pod svým jménem nebo obchodní značkou czetko.info a to v rozsahu těchto smluvních podmínek a zákonů, jež jeho podnikání upravují.

Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

Pro vyloučení pochybností je smazání uživatelského účtu včetně obsahu, který je k němu vázán, vždy bez náhrady.

POUŽITÍ VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Nestanoví-li samostatné smluvní podmínky a zásady jinak, použijí se na práva a povinnosti provozovatele a uživatelů tyto Všeobecné smluvní podmínky.

Používáním této webové stránky akceptujete také následující smluvní podmínky, pravidla a zásady, které samostatně upravují některé služby a prodej zboží, ochranu osobních údajů a používání souborů cookies:

  1. Ochrana soukromí - GDPR - tento dokument vysvětluje ochranu vašeho soukromí na těchto stránkách a jakým způsobem společnost Český antikvariát s.r.o. nakládá s vašimi daty.
  2. Používání souborů cookies - tento dokument vysvětluje používání souborů cookies a podobných technologií prostřednictvím této webové stránky.
  3. Smluvní podmínky inzertní služby - tento dokument vysvětluje vaše práva a povinnosti související s využíváním inzertní služby od společnosti Český antikvariát s.r.o. prostřednictvím této webové stránky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto smluvních podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na webové stránce. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto smluvních podmínek, chce-li nadále pokračovat v používání této webové stránky.

Je-li některé ustanovení Všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze smluvních podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto smluvních podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

Kontaktní údaje provozovatele:

Český antikvariát s.r.o.,
Čermákova 1290/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty: kontakt@czetko.info.

Společnost Český antikvariát s.r.o. není plátcem DPH.

V Praze dne 30.6. 2023