Komunitní energetika v ČR: Od střechy k sousedovi a nová éra sdílené energie

V posledních letech se stále více lidí zaměřuje na to, jak mohou svým způsobem života přispět k ochraně životního prostředí a zároveň si zajistit energetickou nezávislost. Jedním z hlavních směrů tohoto úsilí je komunitní energetika. Díky novým legislativním krokům v České republice se nyní otevírá dveře k širšímu využívání tohoto způsobu výroby a spotřeby energie.

Co je to komunitní energetika?

Komunitní energetika je neziskový způsob sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v rámci určité komunity. Může to být obec, sousední domy nebo celé sídliště. Mimo přínosů v podobě energetické nezávislosti mohou komunity výkyvy ve výrobě a spotřebě energie pokrývat mezi sebou. Například, obec může využívat přebytečnou energii vyrobenou na střeše sportovní haly pro provoz obecního úřadu nebo školy.

Vývoj legislativy v ČR

Novela energetického zákona v roce 2023, známá jako Lex OZE II, zavádí nové možnosti pro komunity, které chtějí vyrábět a sdílet energii. Novela například umožňuje sdílení energie v rámci větších komunit, jako jsou obce, a vytváření energetických společenství.

Tato společenství se mohou zaměřovat na investice do obnovitelných zdrojů energie a sdílet vygenerovanou energii nebo dokonce zisky z přebytků. Jedná se tedy o významný krok v podpoře decentralizace energetického sektoru a posílení role komunit v něm.

Přínosy a výzvy komunitní energetiky

Výhody komunitní energetiky jsou nesporné. Mimo snížení závislosti na dodavatelích energie a podporu obnovitelných zdrojů energie se ukazuje, že tato forma může být i ekonomicky výhodná pro účastníky.

Nicméně, jako každý nový zákonný rámec, i Lex OZE II má svá úskalí. Jedním z hlavních problémů je nedostatečná ochrana členů komunitních energetických společenství před možnými navyšováním cen ze strany dodavatelů energie. Dále existují otázky týkající se podmínek účasti v energetických společenstvích a práv mezi jednotlivými členy těchto společenství.

Komunitní energetika v Evropě

Česká republika není samozřejmě jediným státem, který se zabývá touto problematikou. V mnoha evropských zemích se komunitní energetika stává stále populárnější a významnější. Země jako Portugalsko a Francie již mají pokročilou legislativu v této oblasti, zatímco jiné, jako je Německo nebo Itálie, stále hledají optimální řešení.

Zajímavým příkladem je Belgie, kde je komunitní energetika významným hráčem na trhu s energiemi a komunity hrají klíčovou roli v energetické transformaci země.

Závěr

Komunitní energetika v České republice stojí na začátku své cesty. Zatímco nová legislativa otevírá mnoho možností, je také důležité sledovat a vyhodnocovat její dopady na účastníky trhu a zajistit spravedlivý a transparentní rámec pro všechny zúčastněné strany.

Pokud bude komunitní energetika správně podporována a regulována, může přinést významné přínosy pro Českou republiku, její občany a životní prostředí. Je důležité, aby se stala součástí širší energetické strategie země a přispěla k vytvoření udržitelného energetického systému pro budoucí generace.

o úroveň výš
Líbí se!
0 uživatelů již hlasovalo.