Smluvní podmínky inzertní služby

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Český antikvariát s.r.o, se sídlem Čermákova 1290/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 03910059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 239824, (dále také jen „Provozovatel“) poskytuje za níže uvedených smluvních podmínek uživatelům (dále také „Inzerentům“) inzertní službu prostřednictvím této internetové stránky jež je provozována na internetové adrese www.czetko.info (dále také jen „Webová stránka“).

Každý uživatel je povinen se seznámit s těmito smluvními podmínkami před zahájením využívání inzertních služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím této webové stránky. Využíváním inzertních služeb uživatel souhlasí s těmito smluvními podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Pokud uživatel s těmito smluvními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv využívání inzertních služeb.

Provozovatel je oprávněn odstranit inzerci nebo provést nezbytné změny v inzerci, která je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, porušuje platné právní předpisy, etické normy a dobré mravy případně vyžadují-li to změny v provozu webové stránky. Provozovatel může také odstranit inzerci, která poškozuje jeho dobré jméno nebo jeho zájmy či ochranu práv třetích osob. Odstranění inzerce může být provozovatelem provedeno bez předchozího upozornění nebo výzvy k nápravě a bez náhrady.

Využívání inzertních služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Provozovatelem webové stránky Uživatelům zdarma.

Bezplatnost inzertních služeb se nevztahuje na doplňkové funkce, které můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí inzertní služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality inzertních služeb. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky pro doplňkové funkce.

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

Inzertní službou se rozumí prezentace nabídky nebo poptávky zboží a služeb prostřednictvím inzerátů zveřejněných na webové stránce Provozovatele.

Inzerát je krátké textové či obrazové sdělení nebo jejich kombinací.

Zadavatel inzerátu se nazývá inzerent.

Soubor inzerátů se označuje slovem inzerce.

Činnost při, které uživatel jakožto inzerent provádí zveřejňování inzerátů se pak nazývá inzerování.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INZERTNÍ SLUŽBY

Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Za obsah a formu inzerce jakož i za zboží a služby v ní uvedené je odpovědný uživatel, který inzerci podal ke zveřejnění, a který je povinen dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. V jednom inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.

Uživatel je oprávněn jím zveřejněnou inzerci kdykoli odstranit. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerci odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám.

Uživatel je povinen při vkládání inzerce vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je pak povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Uživatel je v inzerci povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží nebo poskytnutí služby.

Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

Uživateli není povoleno vytváření duplicitní inzerci nebo zahlcovat webovou stránku opětovným vkládáním stejné nebo podobné inzerce několikrát za sebou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda zveřejněná inzerce na webové stránce není duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní inzerci z webové stránky odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. O tom zda inzerce je duplicitní rozhoduje Provozovatel.

Uživatel nesmí umisťovat a zveřejňovat zejména inzerci, která:

 • může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání,
 • není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná,
 • odkazuje na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělá reklamu konkurenci, tzn. webům zaměřeným podobně jako inzertní služba Czekto.cz,
 • inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
  • multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry),
  • prací podmíněnou nějakou formou poplatku nebo různými zdánlivě bezpracnými výdělky,
  • s provozem a nabídkou hazardních her, loterií a sázek,
  • pornografiií (včetně livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb),
  • vymáháním a exekucemi,
  • léky jejichž prodej je vyhrazen lékárnám,
  • neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví,
  • nabídkou bitcoinů, litecoinů nebo jiné virtuální měny a služby s nimi související.

Uživatelé mohou k inzerci připojovat vlastní smluvní podmínky, které však nesmí být nad rámce těchto smluvních podmínek a Všeobecných smluvních podmínek.

Inzerce může být za účelem zobrazování na webové stránce zařazována do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel také oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování inzerce na webové stránce, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných uživatelů ověřit platnost jimi zadaného telefonního čísla a e-mailové adresy prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že uživatel zadá při registraci nebo do inzerátu telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, jež nejsou Provozovatelem ověřeny, vyhrazuje si Provozovatel právo inzerát nezveřejnit nebo pozastavit uživateli jeho uživatelský účet do doby, než bude telefonní číslo nebo e-mailová adresa ověřeny.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Uživatel nesmí k inzerci připojovat fotografie z inzerce jiných uživatelů jež jsou originálně pořízeny ke konkrétnímu zboží nebo službě.

Dále se použijí se ustanovení Všeobecných smluvních podmínek.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb a o dalších produktech Provozovatele.

Dále se použijí se ustanovení Všeobecných smluvních podmínek.

OCHARANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely využívání inzertní služby inzerentem a zájemcem, zejména pak při vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce, které poskytují nebo zadávají při využívání webové stránky (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedených ustanovení těchto smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

Pokud inzerent či zájemce předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je inzerent nebo zájemce povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů. Inzerent je současně v takovém případě povinen informovat tyto osoby o zasílání obchodních sdělení Provozovatelem v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě inzerent nebo zájemce odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

Kromě výše uvedených ustanovení se dále použijí Ochrana soukromí - GDPR a Zásady používání souborů cookies.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů inzertní služby ani za způsob jakým službu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služby uživateli či třetími osobami.

Provozovatel zprostředkovává pouze kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Za obsah a formu inzerce jakož i za zboží a služby v ní uvedené je odpovědný uživatel, který inzerci podal ke zveřejnění, a který je povinen dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy. Pro vyloučení pochybnosti Provozovatel nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží nebo služby. Vztah mezi inzerentem a zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dále se použijí se ustanovení Všeobecných smluvních podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o tom, zda uveřejněná inzerce porušuje tyto smluvní podmínky či nikoliv. Toto rozhodnutí není povinen žádným způsobem zdůvodňovat ani vysvětlovat.

Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto smluvních podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na webové stránce. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto smluvních podmínek chce-li nadále pokračovat v používání inzertní služby na této webové stránce.

Vztah Provozovatele s Uživateli inzertní služby se řídí aktuálními Všeobecnými smluvními podmínkami a těmito samostatnými smluvními podmínkami pro užívání inzertní služby.

Kontaktní údaje provozovatele:

Český antikvariát s r. o.
Čermákova 1290/9
120 00 Praha 2

adresa elektronické pošty: kontakt@czetko.info.

Společnost Český antikvariát s.r.o. není plátcem DPH.

V Praze dne 30.6. 2023